OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (pronajímatele) a kupujícího (nájemce). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel) řídí se též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení 2 roky.
V letní sezóně (červen – srpen) je minimální doba pronájmu 5 dní
Při zapůjčení nutno předložit dva platné doklady totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas).
Havarijní pojištění vozidla s 10% spoluúčastí nájemce (zákazníka), minimálně 10 000 Kč.
Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném voze (polepování, šroubování, vrtání apod.)
Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.
Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.
Bez předchozího souhlasu pronajímatele nelze do obytných vozů brát domácí mazlíčky (psi, kočky, atd.)

Každá potvrzená objednávka je závazná (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dle našich obchodních podmínek.
Zákazníkům (nájemcům), kteří si objednají zapůjčení obytného vozu a neprovedou úhradu, bude účtován manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta za blokaci obytného vozu a související úkony) ve výši 1/3 z celkové ceny pronájmu.
Odesláním objednávky se vyjadřuje souhlas s našimi obchodními podmínkami a s výše uvedenou smluvní pokutou.
Rezervace obytného vozu na daný termín platí 3 dny. Do této doby musí být uhrazena záloha ve výši 1/3 z celkové ceny pronájmu obytného vozu na ůčet nebo hotově, která slouží jako blokace termínu zapůjčení.
Doplatek zbylé částky za pronájem by měl být uhrazen 30 dnů před zapůjčením obytného vozu. Nejpozději musí být doplatek uhrazen v den převzetí obytného vozu.

K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500 Kč včetně DPH který obsahuje:
– PB láhev při pronájmu na max. 3dny 1ks/4dny a více 2ks
– Chemie do WC
– Lůžkoviny na daný počet osob
– Kompletní ůklid vozu !!!

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 20 000 Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození vozu, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění v případě nehody zaviněné zákazníkem (nájemcem) atd.

V ceně pronájmu je:
– Česká, slovenská a rakouská dálniční známka
– Redukce pro připojení k elektrice
– Prodlužovací kabel
– Kempinkový nábytek 6x židle, 1x stůl
– Koberec pod markýzu
– Nádobí (popis v protokolu)
– Vyrovnávací klíny
– Toaletní papír, mycí prostředky atd…

Vůz se předává první den půjčení v 08.00 – 17.00 hod. , a vrací se poslední den půjčení ve stejném čase.Po domluvě s pronajimatelem.
Vůz musí být předán v odpovídajícím stavu – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
Vozy se předávají a přebírají čisté, při znečištění může být vyčištění zpoplatněno.
Obytné vozy se vydávají i vracejí s plnou nádrží pohonných hmot.
Převzetí obytného vozu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 – 60 minut. Proto je důležité s touto dobou při vyzvedávání počítat. Stejně tak je nutné přizpůsobit čas vrácení obytného vozu s rezervou cca 30 minut na jeho zpětnou kontrolu.
Pokud vznikly během doby pronájmu větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost ihned při vrácení vozu.

Náš vůz je zánovní, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí vozidla.
Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 774 670 493 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.Pokud dojde k jakemukoli poškození či nehodě vše nafoťte.

Od objednávky do 30 dnů před termínem zapůjčení – 1/3 z celkové ceny nájmu.
14 – 30 dnů před termínem zapůjčení – 60% z celkové ceny nájmu.
1 – 14 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu.
V den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu.

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku.
V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů (dále jen správce): František Macek, IČ: 13003101,
se sídlem E.F.Buriana 206/8, 783 51 Olomouc – Svatý Kopeček

2. Kontaktní údaje na správce: info@karavanyolomouc.eu

3. Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelů jejich zpracovávání, a to zejména jméno a příjmení osoby, aktuální adresa pobytu, datum narození a další kontaktní údaje včetně telefonního spojení, spojení elektronickou poštou a popř. datovou schránkou. Podle povahy uzavírané smlouvy nebo rozsahu sjednaných služeb se výčet těchto osobních údajů může lišit.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem pro marketingové, nebo reklamní účely, pro právní úkony před uzavřením smluv a dohod, pro poskytování služeb a pro provedení právních úkonů souvisejících s plněním povinností správce František Macek. z uzavřených smluv a dohod, pro účetní a daňové účely a pro ochranu oprávněných zájmu smluvních stran z uzavřených dohod a správce osobních údajů.

5. K využívání osobních údajů k přímému marketingu, např. jako newsletter, e-mailová zpráva atd., je nezbytný předchozí souhlas dotčené osoby.

6. Za účelem zajištění efektivní reklamy jsou v rámci webových stránek využívány soubory cookies, získávání, zpracovávání a uchovávání souborů cookies a dalších informací podléhá výslovnému souhlasu dotčené osoby jako návštěvníka nebo uživatele těchto webových stránek.

7. Osobní údaje osob jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění stanoveného účelu a dále po dobu pěti let od odpadnutí stanoveného účelu, nebo zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona nebo jiných zákonných norem nebo předpisů delší archivační lhůta.

8. V případě nesouhlasu se zpracováváním údajů, které byly poskytnuty správci, nebo je správce zpracovává z jiných veřejných zdrojů, má každá osoba právo neodkladně kontaktovat správce na kontaktních možnostech uvedených v záhlaví těchto pravidel.

9. Každá osoba vedená provozovatelem těchto webových stránek má možnost své uvedené osobní údaje kdykoliv zkontrolovat, nebo požádat o informaci o jejich zpracovávání s možnou případnou opravou, aktualizaci nebo vymazání. V případě, že by zpracovávání osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života, je možné požádat správce o vysvětlení a následně o odstranění takto vzniklého stavu. Ve sporných případech má každá osoba nezadatelné právo obrátit se se žádostí o ochranu osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to přímou cestou.